Technické dozory

Administrativní úkony

 • prostudování a posouzení Vaší investice
 • zpracování podkladů k výběrovému řízení na dodavatele stavby
 • vypracujeme rozpočet stavby z Vámi poskytnuté projektové dokumentace stavby
 • pomůžeme Vám s vyhodnocením výběrového řízení
 • překontrolujeme rozpočet dodavatele stavby
 • vypracujeme Vám smlouvu o dílo
 • pomůžeme s úpravou Vaší smlouvy o díle
 • přípravíme dokumenty ke kolaudaci stavby
 • jednání s úřady
 • jednání s projektanty

Práce v terénu a na stavbě

 • pořádání pravidelných kontrolních dní stavby
 • kontrola provedení prací a dodávek
 • kontrola technologických postupů v souladu s projektovou dokumentací a českou státní normou
 • kontrola dodaných a použitých materiálů v souladu s projektovou dokumentací a českou státní normou
 • kontrola plnění harmonogramu stavby a dílčích částí
 • kontrola čerpání rozpočtu stavby
 • projednání víceprací a méněprací stavby
 • přebírací řízení dokončené stavby
 • soupisy vad a nedodělků stavby
 • reklamační řízení skrytých vad

Spolupráce se soudním znalcem v oboru

 1. pro základní obor ekonomika
 2. pro odvětví ceny a odhady
 3. zvláštní specializace oceňování nemovitostí
 4. pro základní obor stavebnictví
 5. pro odvětví stavby obytné
 6. zvláštní specializace poruchy střech

Další služby technického dozoru

 • předprojektová příprava
 • architektonické studie
 • vypracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace
 • vyřízení správních rozhodnutí, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních a dotčených orgánů
 • oceňování stavebních prací
 • oceňování nemovitostí
 • příprava dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby
 • pořádání výběrových řízení
 • projektové řízení stavby
 • odborný Technický dozor stavby
 • koordinace BOZP na stavbě dle zákona 309/2006 Sb.

Obsah odborného technického dozoru investora na akci

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, obsahem smluv a obsahem podmínek stavebního povolení.
 • Výkon odborného technického dozoru investora v průběhu výstavby, organizace, vedení a zápisy z kontrolních dnů stavby.
 • Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných prací s platnou projektovou dokumentací, kontrola dodržování předpisů BOZP, PO, o ochraně životního prostředí vč. dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na staveništi.
 • Projednávání případných změn v projektu stavby s projektantem a zhotovitelem stavby, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
 • Bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech týkajících se výstavby.
 • Kontrola a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavy zakryty, sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací.
 • Sledování a kontrola řádného vedení stavebního deníku včetně příslušných zápisů do nich.
 • Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). Kontrola těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, vedení fotodokumentace.

NEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT

Kontakt